KDC Referentiemodel en app

 

Een analyse over het verloop van de aanpak van casuistiek binnen het Kinderdagcentrum van De Trans en de verschuiving van aanbod- naar vraaggerichte zorg was de aanleiding om de dienstverleningsprocessen en de samenwerking met partners binnen het KDC te optimaliseren.

Het KDC heeft ervoor gekozen om de ‘customer journey’ van kind en professional samen met de ouders van de kinderen en de medewerkers op het KDC in een vernieuwde primair proces beschrijving te verwoorden.

In samenwerking met Optimale Samenwerking is er gebouwd aan een referentiemodel met als doel om voor Kind & Jeugd een toonaangevende (digitale) werkwijze in de praktijk te brengen die bijdraagt aan verbeterde kwaliteit van zorg voor cliënten én verminderde registratiedruk voor professionals.

Toegevoegde waarde tot nu toe van het referentiemodel:

 • Een primaire procesbeschrijving die uitgaat van vraagsturing, uitgewerkt en digitaal ondersteund tot op detailniveau
 • Bevordering van multidisciplinair werken, meer betekenisvolle communicatie met de cliënt (verwanten) én de verantwoording over statussen en toegvoegde waarde aan inkopers van zorg.
 • Hoge praktijkrelevantie, hoog gebruikersgemak en hoge toegevoegde waarde bij het gebruik van de app als het gaat over de cliëntvoortgang, cliëntervaring en de status en planning van de zorgactiviteiten.
 • Ontwikkeling van een continue evidence based werk-praktijk

 

Op het KDC wordt ‘eclectisch’ gewerkt. Dit houdt in dat er naar inzicht van de begeleiders en therapeuten en afhankelijk van wat er speelt bij het individuele kind een combinatie wordt gemaakt van tests, (onderdelen van) methodieken en interventies die nodig zijn om vanuit verschillende disciplines het kind zo passend mogelijk te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Met het beschrijven van het behandelkader op het KDC is er een mooie basis gelegd. Een basis die het KDC in staat stelt om de komende jaren, met digitale ondersteuning, aantoonbaar inzicht te verkrijgen in welke interventie werkt bij welke zorgvraag.

Het handelkader KDC biedt:

 • 37 beschrijvingen van tests, behandelingen en interventies
 • Datagedreven weeg- en reflectiemomenten
 • Inzicht in welke (combinatie van ) tests, behandelingen en interventies het beste werken om de vraag van de cliënt te beantwoorden
 • Kwaliteitswinst

Het referentiemodel sluit aan op Kwaliteitskader Jeugd en integreert belangrijke principes van waarde gedreven gezondheidszorg (Value Based Healthcare), de cliënt(verwant) wordt gedurende het primair proces bevraagd over hoe het met het cliëntsysteem gaat (PROM) en hoe zij de dienstverlening ervaren (PREM).

Door het beschrijven van het primaire proces en het behandelkader is de kennis geborgd.

De app waarmee de voortgang van de kinderen wordt gerapporteerd, draagt bij aan deze kwaliteitswinst door:

 • Tijdige respons op voortgangsmetingen mogelijk te maken doordat deze ‘on-the-spot’ en soms vaker per dag kan worden gerapporteerd.
 • Het stellen van scherpere behandeldoelstellingen voor het kind doordat multidisciplinaire raadpleging en de dialoog tussen professionals (en ouders) over de concreetheid van doelen wordt gefaciliteerd.
 • Het afstemmen van behandeldoelstellingen en behandelplan op de zorgvraag/ontwikkeling van het kind aan de hand van trendanalyses over de voortgang.
 • Het dagelijks delen van de voortgang van het kind met ouders van kinderen.
 • Tijdswinst

Om een overzicht van alle behandeldoelstellingen van individuele kinderen en die van kinderen in een gezamenlijke behandelgroep te kunnen bekijken, raadpleegden collega’s eerder van elk kind iedere behandeldoelstelling apart op de computer. Nu maken zij gebruik van een overzicht op hun mobiel waarin alle doelstellingen van de kinderen op hun groep worden getoond. In combinatie met het sneller kunnen monitoren op deze doelen middels een app wordt op dit moment aantoonbaar een productiviteitswinst van 28 minuten per dag per professional gerealiseerd.